Wood for woodburning


การเลือกชิ้นไม้เพื่อทำลวดลาย
  • เลือกชนิดของเนื้อไม้ว่าเป็นประเภทใด เนื้ออ่อน หรือเนื้อแข็ง ไม้ทุกชนิดนำมาใช้งานได้ แต่ไม้เนื้ออ่อน อย่างไม้ฉำฉา ไม้สน ไม้ยางพารา หรือม้บัลซา เป็นต้น จะวาดและตกแต่งลวดลายได้ง่ายกว่าไม้เนื้อแข็ง
  • เลือกสีของเนื้อไม้ว่ามีสีอ่อน หรือสีเข้ม เหมาะกับลวดลาย และเทคนิคการทำสีแบบไหน
  • เลือกพื้นผิวของเนื้อไม้ว่าละเอียด หรือหยาบ เหมาะกับลวดลาย และการตกแต่งแบบไหน
  • เลือกรูปแบบของไม้ว่ามีลักษณะรูปทรงอย่างไร เช่น เป็นแผ่น เป็นถาด เป็นกล่องกลม กล่องสี่เหลี่ยม ฯลฯ เหมาะกับลวดลายแบบไหน และควรนำไปใช้ประโยชน์อะไร
การเตรียมชิ้นไม้เพื่อทำลวดลาย
  • เช็ดฝุ่น และสิ่งสกปรกออกจากไม้ให้สะอาด
  • ใช้กระดาษทรายขัดผิวไม้ให้เรียบ
  • ถ้าผิวไม้เคลือบน้ำมันซักเงาอย่างแล็กเกอร์ เชลแล็ก หรือวานิชมาแล้ว ให้ใช้กระดาษทรายขัดออกให้หมดก่อน เพราะน้ำมันดังกล่าวจะละลายหากโดนความร้อน และทำให้ระบายสีได้ไม่เรียบเนียนสวยงาม
  • ถ้าไม้ชื้น ควรตาก หรือเป่าให้แห้งสนิทก่อนนำไปใช้งาน

btemplates