Ear Plug: อุปกรณ์ป้องกันหู

นายแพทย์ตวงธรรม เอนกภูริธนัง
ในการทำงาน ห้องของ ช่างแกะสลักไม้ จะมีเครื่องมือไฟฟ้า สำหรับการทำงานในการแกะสลัก เช่น สว่านไฟฟ้า เล้าเตอร์ เครื่องเจียร บางครั้งก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงในสภาพที่มีเสียงดัง มากๆ จะมีผลกระทบอะไรกับหู และจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร

การที่ได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะเสียงเครื่องยนต์ เสียงเรือ จะทำให้มีการเสื่อมของประสาทหู แต่ว่าการเสื่อมของประสาทหูจะขึ้นอยู้กับความดัง และระยะเวลาของการได้ยินเสียง โดยทั่วไปแล้ว เราจะได้ยินเสียงไม่ควรเกิน 80 เดซิเบล หากได้ยินเสียงดัง 90 เดซิเบล คนเราจะสามารถทนได้ 8 ชั่วโมงต่อวัน หากเสียงดังเพิ่มขึ้นเป็น 100 เดซิเบล ซึ่งจะทนได้ประมาณ 15 นาที

เสียงความดังที่ไม่ควรอยู่ใกล้ คือ เสียงประมาณ เครื่องบินเจ็ท เสียงปะทัด คนที่ทำงานในที่ๆ มีเสียงดังมากๆ ก็ควรใช้เครื่องป้องกันหู (Ear protection) เมื่อต้องอยู่ในสภาพที่มีเสียงดังมากๆ และหากมีการสูญเสียการได้ยินเสียงชั่วคราว หมายความว่า เส้นประสาทหูถุกพลังงานของเสียงไปทำลายชั่วคราว แต่สามารถจะกลับฟื้นตัวได้ ถ้าเราพักผ่อนอย่างเพียงพอ ประสาทหูก็จะกลับคืนมาได้

btemplates