ไม้แกะสลักบ้านหลุก

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านหลุก

หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปไม้แกะสลัก บ้านหลุก ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านหลุกมีความสามารถในการแกะสลักไม้สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ในหมู่บ้านมีการแกะสลักไม้เป็นจำนวนมาก และก็มีร้านจำหน่ายสินค้าไม้แกะสลักภายในหมู่บ้าน รวมทั้งได้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยแยกคูหากันกว่า 20 คูหา ในลานค้าชุมชน ตำบล นาครัว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดบ้านหลุก

บ้านหลุกเป็นหมู่บ้านที่ชื่อเสียงด้านแกะสลักของจังหวัดลำปาง แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เท่ากับบ้านถวายที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำอย่างไรให้รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการสร้างสรรค์งานระหว่างศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญหาท้องถิ่นที่มีอยู่กับ การแกะสลักไม้ มีการอนุรักษ์การแกะสลักไม้ไว้ให้อยู่กับชาวบ้านหลุก ตลอดจนให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังประสบปัญหาทั้งขาดแคลนวัตถุดิบ การพัฒนาฝีมือช่าง การตลาด เงินทุน และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการปรับแก้ไขและพัฒนาศูนย์ฯแห่งนี้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางพัฒนาและยกระดับ ศูนย์แกะสลักไม้บ้านหลุก ให้มีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันได้ อันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้ประชาชนอำเภอแม่ทะต่อไป

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านหลุก เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำกันทั้งหมู่บ้านหลังจากว่างจากการทำนา เป็นการนำเอา ไม้จามจุรีหรือไม้ฉำฉามาแกะสลัก เป็นรูปกวาง สิงโต ม้า ดอกไม้ และอื่นๆอีกมากมาย มีทั้งจำหน่ายและส่งไปจำหน่ายต่างจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดลำปาง ไปยังอำเภอแม่ทะ ประมาณ 30 กิโลเมตร เมื่อถึงตังอำเภอจะมีป้ายบอกเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังหมู่บ้านชื่อบ้านหลุก รถทุกชนิดสามารถเข้าไปถึง

btemplates