ไม้หอมแกะสลัก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน


ไม้หอมแกะสลัก ไม้เทพทาโร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้หอมแกะสลัก

๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะไม้หอมแกะสลักที่ทำด้วยมือ อาจมีการใช้เครื่องจักรช่วย ในบางขั้นตอนการผลิต ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทไม้ที่ได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ ไม้หอมแกะสลัก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำชิ้นส่วนของไม้หอมชนิดต่างๆ ที่มีเนื้อละเอียด และมีอายุที่เหมาะสม ตัดหรือเลื่อยให้เป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ อาจทิ้งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำให้เนื้อไม้แห้ง แกร่ง และคงตัว มาแกะสลัก เพื่อทำให้ได้รูปแบบ รูปทรง และลวดลายที่ละเอียด คมชัด ทำเป็นของประดับตกแต่งและของที่ระลึก

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป ต้องประณีต มีรูปทรงสวยงาม ไม่มีรอยแตก ร้าว หรือตำหนิในชิ้นงานให้เห็นเด่นชัด ยกเว้นรอยที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ และไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่นชัดตลอดชิ้นงาน
๓.๒ สี (ถ้ามี) ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ
๓.๓ การประกอบหรือการประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี) ต้องประณีต ติดแน่น คงทน รอยต่อต้องเรียบร้อย เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๔ การใช้งาน ต้องใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
๔. การบรรจุ
๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุไม้หอมแกะสลักในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้หอมแกะสลักได้
๕. เครื่องหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุไม้หอมแกะสลักทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้หอมแกะสลัก – กินรี
(๒) ชนิดของไม้ที่ใช้ทำ เช่น ไม้กฤษณา ไม้เทพทาโร
(๓) ขนาดหรือมิติ
(๔) เดือน ปีที่ทำ
(๕) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา
(๖) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ไม้หอมแกะสลักที่ทำจากไม้ชนิดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนด ต่อไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๓ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าไม้หอมแกะสลักรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี และการประกอบหรือการประกอบด้วยวัสดุอื่น ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้ว ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าไม้หอมแกะสลักรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างไม้หอมแกะสลักต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าไม้หอมแกะสลักรุ่นนั้น เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
๗. การทดสอบ
๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี และการประกอบหรือการประกอบด้วยวัสดุอื่น
๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบไม้หอมแกะสลักอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ลักษณะที่ตรวจสอบ
เกณฑ์ที่กำหนด
ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป
ต้องประณีต มีรูปทรงสวยงาม ไม่มีรอย
แตก ร้าว หรือตำหนิในชิ้นงานให้เห็น
เด่นชัด ยกเว้นรอยที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และไม่มีราปรากฏให้เห็นเด่น
ชัดตลอดชิ้นงาน
4
3
2
1
สี (ถ้ามี)
ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด และเมื่อ
ลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ
4
3
2
1
การประกอบหรือการ
ประกอบด้วยวัสดุอื่น
(ถ้ามี)
ต้องประณีต ติดแน่น คงทน รอยต่อต้อง
เรียบร้อย
4
3
2
1
๗.๒ การทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ตรวจพินิจ

btemplates