การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฝีพระหัตถ์งานช่าง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฝีพระหัตถ์งานช่าง พระราชกรณียกิจเนื่องด้วยการทะนุบำรุงฝีมือช่างเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ สร้างสิ่งสวยงามประดับพระนคร นอกจากทรงส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือ แล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังทรงพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เอง ฝีพระหัตถ์งานช่างต่างๆ นั้นประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่ง นอกจากนี้ยังมีงานประติมากรรม ไม้แกะสลักชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งลงฝีพระหัตถ์คือบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม มีลวดลายสลักเสลาละเอียดประณึตสวยงามยิ่ง

การทรงงานแกะสลักไม้ครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมาก กล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆ เหล่านี้บรรจงร่างแบบรวมทั้งการแกะสลักไม้ได้อย่างวิจิตรพิศดาร ถ้าคนไม่รู้จะนึกว่านำชิ้นงานไม้มาต่อๆ กัน แต่จริงๆ แล้วเมื่อศึกษาแล้วจะเป็นไม้แผ่นเดียว แล้วนำมาแกะสลักลงไป บางอย่างแทบนึกไม่ถึงว่าทำอย่างไรถึงจะแกะสลักไม้ถึงด้านหลังได้ แสดงว่าต้องมีความวิริยะอุตสาหะมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเริ่มการแกะสลักไม้ก่อน ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับช่างแกะสลักไม้ที่จะทำต่อๆ มาตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน

btemplates