สิ่งประดิษฐ์จากไม้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน


สิ่งประดิษฐ์จากไม้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากไม้ธรรมชาติ โดยอาจเป็นไม้ธรรมชาติล้วน หรือใช้วัสดุอื่นตกแต่งด้วยก็ได้ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องเรือน ผลิตภัณฑ์จำลอง เครื่องดนตรี ของเล่น และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นแล้ว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ สิ่งประดิษฐ์จากไม้ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ธรรมชาติโดยนำมาแปรรูปด้วยการตัด ไส กลึง แกะสลัก ใช้เป็นของใช้ทั่วไป ของตกแต่ง หรืออื่นๆ เช่น ถาด กล่อง กรอบรูป แจกัน พวงกุญแจ รูปสัตว์ต่างๆ ตุ๊กตา ไม้แกะสลัก อาจมีการลงสี เคลือบสี หรือเคลือบผิว และอาจใช้วัสดุอื่น เช่น เหล็ก กระจก ช่วยในการตกแต่งด้วยก็ได้

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
๓.๑.๑ ต้องมีรูปแบบ รูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ฝีมือประณีต
๓.๑.๒ ต้องไม่มีรา เห็ด มอด แมลง ในชิ้นงานที่เห็นได้อย่างชัดเจน
๓.๑.๓ ต้องแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับประโยชน์ใช้สอยและไม่แตก ร้าว บิด โก่ง หัก งอ ทำให้เสียสภาพการใช้สอย
๓.๒ การประกอบ การตัดต่อชิ้นงานหรือการประกอบเป็นรูปทรง รอยต่อของไม้ต้องเรียบร้อย ประณีต ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยเครื่องมือจากการประกอบชิ้นงาน
๓.๓ ลวดลาย(ถ้ามี) ต้องมีความประณีตสม่ำเสมอ การต่อลวดลายต้องแนบเนียน มีลวดลายที่ถูกต้องตลอดชิ้นงาน
๓.๔ สี (ถ้ามี) ต้องเรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด 
๓.๕ การประกอบด้วยวัสดุอื่น(ถ้ามี)ต้องมีความประณีตเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ติดแน่น คงทน และวัสดุประกอบไม่ทำให้คุณค่าของ
เนื้อไม้ลดลง
๓.๖ การเคลือบผิว (ถ้ามี) ผิวที่เคลือบต้องเรียบ มีความสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุสิ่งประดิษฐ์จากไม้ในภาชนะบรรจุที่สะอาด เรียบร้อย พอที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งประดิษฐ์จากไม้ได้
๕. เครื่องหมายและฉลาก
๕.๑ ที่ฉลากสิ่งประดิษฐ์จากไม้ทุกหน่วยหรือภาชนะบรรจุสิ่งประดิษฐ์จากไม้ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี เลขอักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้แกะสลัก พวงกุญแจ โคมไฟ แจกัน ถาด
(๒) ชนิดของไม้ที่ใช้ทำ เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง
(๓) เดือน ปีที่ทำ
(๔) ข้อแนะนำในการใช้และดูแลรักษา (ถ้ามี)
(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์จากไม้ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัว
อย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตาม
ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าสิ่งประดิษฐ์จากไม้รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ ลวดลาย สี การ
ประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบผิว ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว
จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๖ จึงจะถือว่าสิ่งประดิษฐ์จากไม้รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์จากไม้ต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ จึงจะถือว่าสิ่งประดิษฐ์จากไม้รุ่นนั้น เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การประกอบ ลวดลาย สี การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบผิว
๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ชำนาญในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากไม้อย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ลักษณะที่ตรวจสอบ
เกณฑ์ที่กำหนด
ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป
ต้องมีรูปแบบ รูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ฝีมือประณีต
4
3
2
1
ต้องไม่มีรา เห็ด มอด แมลง ในชิ้นงาน ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
4
3
2
1
ต้องแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับประโยชน์ใช้สอยและไม่แตก ร้าว บิด โก่ง หัก งอทำให้เสียสภาพการใช้สอย
4
3
2
1
การประกอบ
รอยต่อของไม้ต้องเรียบร้อย ประณีต ติดแน่น คงทน ไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยเครื่องมือจากการประกอบชิ้นงาน
4
3
2
1
ลวดลาย(ถ้ามี)
ต้องมีความประณีตสม่ำเสมอ การต่อลวดลายต้องแนบเนียน มีลวดลายที่ถูกต้องตลอดชิ้นงาน
4
3
2
1
สี (ถ้ามี)
ต้องเรียบสม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด
4
3
2
1
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)
ต้องมีความประณีตเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ติดแน่น คงทน และวัสดุประกอบ
ไม่ทำให้คุณค่าของเนื้อไม้ลดลง
4
3
2
1
การเคลือบผิว (ถ้ามี)
ผิวที่เคลือบต้องเรียบ มีความสม่ำเสมอไม่เป็นเม็ด
4
3
2
1

๗.๒ การทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ตรวจพินิจ

btemplates