ช่างไม้แกะสลัก

 ช่างไม้แกะสลัก Thai Wood Carving

ช่างแกะสลักไม้ คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบลวดลายและถ่ายทอดรูปแบบลวดลายนั้นด้วย การใช้เครื่องมือแกะสลักไม้ และคมของสิ่วไม้ แกะสลักบนเนื้อไม้ และบนวัสดุของอ่อน เช่น ผลไม้หรือหัวของพืช ทำให้เกิดลวดลาย ภาพแสดงเงาและระยะ เกิดความสูงต่ำภายในภาพ ซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยมือและสายตาในลักษณะภาพสามมิติ อีกทั้งจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวลายและภาพจึงสามารถทำการแกะ สลักไม้ได้ เนื่องจากกระบวนการที่ช่างแกะสลักไม้ใช้เครื่องมือสิ่วไม้ทำการขุด ตัด แทะ แล้วแกะเอาเนื้อไม้วัสดุนั้นออก จะต้องใช้ความประณีตต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเนื้อไม้ในแต่ละชนิดของ ไม้ด้วย เช่น ทางของเนื้อไม้ นอกจากนี้ยังต้องรู้เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือ เมื่อลงมือแกะสลักไม้จะได้ไม่บิ่นและหลุด ตลอดจนควรจะรู้วีธีการประดิษฐ์เครื่องมือคือสิ่วและลับให้คมอยู่เสมอ เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีความสวยงามอย่างที่สุด

ลักษณะงานช่างแกะสลักไม้ จึงเป็นงานช่างมีฝีมือซึ่งต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัว ใช้ความประณีต งานช่างแกะสลักไม้แต่ละชิ้นไม่แตกต่างกันที่วิธีการทำงาน แต่ต่างกันที่ลักษณะของผลงานแต่ละชิ้น เช่น การแกะสลักพระพุทธรูปก็เห็นว่าเป็นลักษณะของการแกะสลักแบบประติมากรรรมลอย ตัว เป็นต้น

งานแกะสลักไม้ ในยุดก่อนทำขึ้น เพื่องานในสถาบัน ศาสนา และสถาบันเจ้านายเป็นส่วนใหญ่ เช่น คันทวย บานประตู หน้าบัน และโครงสร้างอื่น ๆ ของตัววิหาร หอพระไตรปิฎก หอคำ ซึ่งนอกจากจะใช้ประดับตกแต่ง แล้วยังสะท้อนวิธีคิดและโลกทัศน์ของคนร่วมสมัยอีกด้วย
เดิมแหล่งทำไม้แกะสลักของเชียงใหม่ อยู่แถบ วัวลายประตูเชียงใหม่ และชาวบ้านจากหมู่บ้านถวาย ไปฝึกฝนจนสามารถทำได้ดี จึงได้นำกลับมาทำที่บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จนเป็นที่นิยมของคนทั่วไป

สินค้า แกะสลักมีหลายอย่าง ตั้งแต่ชิ้นเล็กอย่างเช่น ปากกา ดินสอที่ทำจากกิ่งไม้ ช้าง นก กบ ปลา และสัตว์ต่าง ๆ ดอกไม้ จนถึงไม้แกะสลักขนาดใหญ่ เช่น นางไหว้ นางรำ ช้าง ครกเก่าแกะสลัก โต๊ะ ตู้ เตียง และที่เป็นเอกลักษณ์ของไม้แกะสลักบ้านถวาย คือ พระยืนที่เลียนแบบของพม่า ครุฑซึ่งต้องใช้ฝีมือ

btemplates